Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

opiera się na kilku podstawowych zasadach, które razem tworzą ramy dla tej efektywnej formy leczenia. Poznajmy je bliżej:

  1. Współzależność myśli, uczuć i zachowań: CBT opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą ściśle powiązane. Sposób, w jaki interpretujemy sytuacje, wpływa na nasze emocje i reakcje, co oznacza, że zmiana sposobu myślenia może prowadzić do zmiany naszych uczuć i zachowań.
  2. Skupienie na teraźniejszości: Choć historia życia pacjenta i sposób, w jaki przeszłe doświadczenia wpływają na obecne problemy, mogą być brane pod uwagę, CBT koncentruje się głównie na rozwiązywaniu bieżących problemów i pracuje nad konkretnymi strategiami, które pacjenci mogą zastosować w teraźniejszości.
  3. Praca nad rozwiązaniem problemów: Terapia CBT jest bardzo praktyczna i skupia się na identyfikowaniu konkretnych problemów oraz pracowaniu nad strategiami ich rozwiązania. Pomaga to pacjentom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami w sposób, który mogą kontynuować po zakończeniu terapii.
  4. Aktywna rola pacjenta: Pacjenci w terapii CBT są zachęcani do aktywnego udziału w procesie leczenia. Obejmuje to zadawanie zadań domowych, eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i praktykowanie umiejętności poznawczych i behawioralnych między sesjami.
  5. Celowa i ograniczona w czasie natura: CBT jest zwykle bardziej skoncentrowana i ograniczona czasowo niż inne formy terapii. Terapia jest często planowana do wykonania w określonym czasie, z jasno określonymi celami, co pomaga w monitorowaniu postępów i efektywności leczenia.
  6. Edukacja jako kluczowy element: Edukacja pacjenta na temat natury jego zaburzenia, wpływu myśli, uczuć i zachowań na jego dobrostan oraz strategii radzenia sobie jest kluczowym elementem CBT. To zrozumienie jest fundamentem dla skutecznej zmiany.
  7. Współpraca i relacja terapeutyczna: Choć CBT kładzie duży nacisk na techniki i strategie, równie ważna jest dobra, wspierająca relacja między terapeutą a pacjentem. Terapeuta i pacjent pracują razem jako zespół, aby zidentyfikować i przepracować problemy.
  8. Adaptacyjność i indywidualizacja: Terapia CBT jest elastyczna i może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapeuci mogą modyfikować podejście, aby lepiej odpowiadało na specyficzne problemy, wartości i cele pacjenta.

Podsumowując, terapia poznawczo-behawioralna

jest skuteczną, opartą na dowodach formą terapii, która koncentruje się na połączeniu myśli, uczuć i zachowań, pracuje na bieżących problemach i aktywnie angażuje pacjentów w proces leczenia.