Broń jest jednym z narzędzi policjantów, detektywów, ale i sportowców. Każdy przyszły posiadacz broni, aby ją uzyskać, ma jednak obowiązek wykonania psychologicznych badań lekarskich. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Jeśli w trakcie badania okazałoby się, że istotnie tak jest, to osoba ta nie mogłaby otrzymać stosownego zaświadczenia. Kto więc może ubiegać się o posiadanie broni i jak wygląda procedura badania?

Formalności przed uzyskaniem pozwolenia na posiadanie broni

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni jest pozytywny wynik egzaminu. Następnie należy złożyć podanie o wydanie promesy na zakup broni, zdobyć zaświadczenie uprawniające do nabycia broni.  Po spełnieniu tych formalności można zakupić broń. Starania o dopuszczenie do posiadania broni kandydat zaczyna od zgłoszenia się do Wydziału Postępowań Administracyjnych policji w swoim okręgu. Aby jednak móc złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni, koniecznie należy przedstawić orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią. Obydwa dokumenty można uzyskać w pracowni psychologicznej, takiej jak pracownia psychologiczna Tomasza Mochalskieego ze Zgierza, po przejściu kompleksowego badania psychologicznego i lekarskiego.

Przebieg badań psychologicznych do posługiwania się bronią

Badania psychologiczne do posługiwania się bronią mają na celu stwierdzić, czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej. Lekarz sprawdza także, czy badany jest sprawny umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią. W badaniu psychologicznym kontroli poddaje się poziom umysłowy, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Psycholog kontroluje również poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza, czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie, a więc czy można dopuścić badanego do posiadania broni. Badania psychologiczne są wykonywane przez uprawnionych psychologów zgodnie z zasadami prawa, a cały proces trwa od 2 do 4 godzin.

Termin ważności badań psychologicznych do posługiwania się bronią

 

Pozwolenia na broń mają określony termin ważności, którego długość zależna jest od rodzaju broni. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat. Broń myśliwska rządzi się natomiast innymi prawami. Aż do roku 2023 posiadacze broni myśliwskiej muszą wykonać badanie jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń. 1 Kwietnia 2023 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o broni i amunicji, która określa, że posiadaczy broni palnej do celów łowieckich będą obowiązywać okresowe badania psychologiczne i lekarskie. Istotne jest także, że zdobyte orzeczenie ważne jest przez 3 miesiące od daty jego wydania.